IMG5917.JPG Tapytojas Vilius Ksaveras SlavinskasPiktogramosRenginio akimirka

Dailininkai V. K. Slavinskas ir V. S. Lagunavičius