10Volskis.jpg I. P. VolskisPiktogramosK. Obachas

I. P. Volskis

I. P. Volskis (1817-1868). Michalovsko rūmų interjeras. Apie 1850